घरमा सेनिटाइजर कसरी तयार गर्ने? how to prepare hand sanitizer at home?

घरमा सेनिटाइजर कसरी तयार गर्ने?Click on text below for procedures on preparation of hand sanitizer.तलको अक्षरमा क्लिक गर्नुहोस् ।

घरमा सेनिटाइजर कसरी तयार गर्ने? how to prepare hand sanitizer at home?