RDT र PCR भनेको के हो त ?कोरोना भाइरसको संक्रमणको परिक्षणको नतिजाहरुलाई यसरी बुझन सकिन्छ।

RDT र PCR भनेको के हो त ?कोरोना भाइरसको संक्रमणको परिक्षणको नतिजाहरुलाई यसरी बुझन सकिन्छ।

click on the text below. तलको अक्षरमा क्लिक गर्नुहोस् ।

RDT र PCR भनेको के हो त ?कोरोना भाइरसको संक्रमणको परिक्षणको नतिजाहरुलाई यसरी बुझन सकिन्छ।